Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gówny księgowy

Czcionka:


 

 


 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej

 

PONOWNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

 

- GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Górników 15a

82-120 Krynica Morska

 

II. Określenie stanowiska pracy :

Nazwa stanowiska pracy: główny księgowy

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1/1 etat

Przewidywany termin zatrudnienia : czerwiec 2018 rok

 

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie :

 • ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

 • średnie, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) posiadanie zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

d) brak skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe.

a) biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,

b) biegła znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,

c) znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA, zamówień publicznych, prawa pracy,

d) znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wychowawczych,

e) podsiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

f)umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów, księgowych, sprawozdawczych i bankowych,

g) znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

h) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

i) nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,

j) odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,

k) dyspozycyjność,

l) kreatywność.

III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku.

 1. prowadzenie pełnej rachunkowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 2. naliczanie wynagrodzeń i prowadzenia rozliczeń z ZUS , US, przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 3. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki,

 4. odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgową jednostki,

 5. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika MOPS należą do kompetencji Głównego księgowego,

 6. współpraca ze Skarbnikiem Gminy.

IV. Wymagane dokumenty.

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,

   

 3. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu,

 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,

 5. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,

 6. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 9. opinie, referencje,

 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.).

 11. dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny, cv winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Główny księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i własnoręcznym podpisem.


 


 


 

V. Miejsce i termin składania dokumentów: do 15 czerwca 2018 roku do godz. 15:00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej przy ul. Górników 15a w godz. 7.00-15.00 z lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „ Nabór na stanowisko główny księgowy ”.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymogi zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której osoby wstępnie zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

 

VI. Dodatkowe informacje:

 

Wszelkie informacje o naborze oraz wynikach będą umieszczone za stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej www.krynicamorska.naszops.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej.

Dokumenty osób , które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane , zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55 620- 24 -17).

Realizując zapis art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) informuję, iż administratorem podanych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Górników15a, 82-120 Krynica Morska. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) w celu prowadzenia procesu naboru. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Murawska - Nikołajuk

 

AKTUALNOŚCI:

Ponowne ogłoszenie o naborze na stanowisko Główny Księgowy

Utworzono dnia 28.05.2018

    Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej   PONOWNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO   - GŁÓWNY KSIĘGOWY     I. Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul....

czytaj dalej na temat: Ponowne ogłoszenie o naborze na stanowisko Główny Księgowy

Wynik naboru- Główny Księgowy

Utworzono dnia 09.05.2018

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRYNICY MORSKIEJ     GŁÓWNY KSIĘGOWY ( nazwa stanowiska pracy)         Informuję, że nabór na stanowisko Główny Księgowy w...

czytaj dalej na temat: Wynik naboru- Główny Księgowy

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

GKRPA

Bezpieczeństwo seniorów

Wypożyczanie sprzętu dla niepełnosprawnych