Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsce pracy w MOPS- poszukiwany asystent rodziny

Utworzono dnia 27.03.2018
Czcionka:

OGŁOSZENIE

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej

 

POSZUKUJE KANDYDATÓW

 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

ASYSTENT RODZINY

 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej

 

 

 • Stanowisko pracy: asystent rodziny

 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę

 • Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

 

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym:

   

a) wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna bądź

 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
  z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o
  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn.zm.)
  i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,

 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną, zakres programowy szkolenia , o którym mowa powyżej określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń dla asystenta rodziny ( Dz. U. z 2011r. Nr 272, poz. 1608).

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

 • wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno- skarbowe,

   

b) wymagania dodatkowe :

 • znajomość przepisów zakresu : wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi
  i narkomanii, prawa rodzinnego, prawa pracy,

 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.),

 • biegła znajomość obsługi komputera ( Microsoft Office, Windows oraz programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej),

 • nieposzlakowana opinia,

 • cechy osobowości: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną, odporność na stres, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy,

 • umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

 • samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność,

 • prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji.

   

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

a) zadania główne:

 • opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym dworze Gdańskim, planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów: socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,

 • wspieranie aktywności społecznej i zawodowej rodzin,

 • motywowanie do udziału zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

 • udzielanie wsparcia dzieciom, w tym podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia ich bezpieczeństwa,

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,

 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

 • sporządzanie, na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

 

3. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. CV ( życiorys),

 3. kwestionariusz osobowy,

 4. kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy,

 5. kopie dokumentów poświadczający posiadane wykształcenie,

 6. kopie i inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, opinie i referencje,

 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,

 8. zgoda na przetworzenie danych osobowych kandydata zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.),

 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,

 11. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

 

 

4. Określenie terminu, sposobu i miejsca złożenia dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej, ul. Górników 15a w godz. 7.00- 15.00 z dopiskiem „ Oferta pracy na stanowisko: Asystent rodziny” w terminie do dnia 10 kwietnia 2018 roku. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55 620-24-17).

 

 

 

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Murawska - Nikołajuk

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

GKRPA

Bezpieczeństwo seniorów

Wypożyczanie sprzętu dla niepełnosprawnych